ของใหม่บันทึกรายการสต็อกบนหอผู้ป่วย/ห้องตรวจ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่เริ่มสต็อก 19/11/2561)

ของใหม่วิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Stock Ward

ดูแบบ online / ดาวน์โหลด

ใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาสำหรับ รพ.สต. (update 27/03/2562)

เอกสารสำหรับเกณฑ์ติดดาว และสรุปประชุมการดำเนินงานเภสัชกรรมใน รพ.สต. ปี 62 (ปรับปรุงใหม่)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้งาน warfarin สำหรับ รพ.สต.

แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบยา สำหรับประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบยาแบบออนไลน์ของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล

แผ่นภาพพลิกให้ความรู้ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)"

หน้าสำหรับดาวน์โหลดเอกสารและชมวิดีโอการประชุมวิชาการ RDU ปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

สื่อวิดีทัศน์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)"

กภน.

ใบสั่งยาสำหรับแพทย์ออก รพสต.กรณีไม่มีในบัญชี รพ.สต.

เว็บไซต์รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR)

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชียาหลักแห่งชาติ ผลงานเด่น รพ.สต.56

ใบเบิกเวชภัณฑ์ รพ.สต.21 แห่ง และศสม. 3 แห่ง (Update 27/03/2562)

เมนูหน้าแรก ศูนย์ข้อมูลยา_ADR งานบริบาลเภสัชกรรม งานผลิตยา_แพทย์แผนไทย งานบริหารคลังเวชภัณฑ์ งานบริการด้านเภสัชกรรม งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ PCU ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ