เมนูหน้าแรก ศูนย์ข้อมูลยา_ADR งานบริบาลเภสัชกรรม งานผลิตยา_แพทย์แผนไทย งานบริหารคลังเวชภัณฑ์ งานบริการด้านเภสัชกรรม งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ PCU ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ของใหม่ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพลูกโซ่ความเย็นและเบิกวัคซีน

แบบประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับคลังอาเภอ การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น (ฝ่ายเภสัชกรรม รพศ. / รพท. และ รพช.)

แบบประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการ (โรงพยาบาล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)) ปีงบประมาณ 2566

รหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์มเบิกวัคซีนปี 2566

ของใหม่ไฟล์ภาพการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 software

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

เอกสารการเบิกยารักษาโควิด-19 สำหรับโรงพยาบาลชุมชน

เอกสารการการเปลี่ยนวัคซีนโรต้า (2564)

ฐานข้อมูลใบประกอบโรคศิลป์ + CPE เภสัชกร รพ.อต.

เว็บไซต์ช่วยคำนวณราคาขายเวชภัณฑ์ยา (กระทรวงสาธารณสุข)

บันทึกรายการสต็อกบนหอผู้ป่วย/ห้องตรวจ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่เริ่มสต็อก 19/11/2561)

ICD-10 Search for ADR

วิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Stock Ward

ดูแบบ online / ดาวน์โหลด

ใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาสำหรับ รพ.สต. (update 11/2565)

เอกสารสำหรับเกณฑ์ติดดาว และสรุปประชุมการดำเนินงานเภสัชกรรมใน รพ.สต. ปี 62-64 (ปรับปรุงใหม่)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้งาน warfarin สำหรับ รพ.สต.

ความรู้ RDU จาก ศูนย์ข้อมูลยา รพ.อุตรดิตถ์

แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบยา สำหรับประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบยาแบบออนไลน์ของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล

แผ่นภาพพลิกให้ความรู้ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)"

หน้าสำหรับดาวน์โหลดเอกสารและชมวิดีโอการประชุมวิชาการ RDU ปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

สื่อวิดีทัศน์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)"

กภน.

ใบสั่งยาสำหรับแพทย์ออก รพสต.กรณีไม่มีในบัญชี รพ.สต.

เว็บไซต์รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR)

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชียาหลักแห่งชาติ ผลงานเด่น รพ.สต.56

ใบเบิกเวชภัณฑ์ รพ.สต.21 แห่ง และศสม. 3 แห่ง (Update 11/2565)

กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ